Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Iktoos® is een datingwebsite, bedoeld voor meerderjarigen. De site wordt gebruikt voor vrijetijdsbesteding en voor persoonlijke, dus niet voor commerciele, doeleinden.


Wij verzoeken u om deze voorwaarden aandachtig te lezen.

Door Lid te worden van iktoos.com verklaart u, dat u akkoord gaat met de algemene gebruiksvoorwaarden.

Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u zich niet op iktoos.com inschrijven.

Registratie bij, en het gebruik van, deze website verplichten u alle voorwaarden volledig te accepteren en te respecteren.

Deze gebruiksvoorwaarden, evenals de pagina's van de website iktoos.com waarnaar verwezen wordt, gelden als een contract, afgesloten tussen u en iktoos.com.

Inschrijvingsvoorwaarden

Om u bij iktoos.com te kunnen registreren, moet u minstens 18 jaar oud zijn en alle verplichte velden invullen die zich op het inschrijfformulier bevinden. Alle gegevens die u invoert moeten exact in overeenstemming met de werkelijkheid zijn.


Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt elk Lid over een identificatie (pseudoniem) en over een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld.


Omdat iktoos.com niet verplicht is tot, en evenmin over de middelen beschikt waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is iktoos.com niet aansprakelijk als uw gegevens of uw account door iemand anders worden gebruikt. Als u vermoedt dat een persoon uw aanmeldingsgegevens of uw account gebruikt, gelieve dan onmiddellijk iktoos.com hierover in te lichten.


In het kader van de veiligheid en kwaliteit van haar dienst, zal iktoos.com de accounts opheffen van Leden die de service gedurende minimaal 6 (zes) maanden niet hebben gebruikt, en geen geldig abonnement meer hebben. Dit termijn van 6 (zes) maanden begint op de dag dat de abonnementsperiode afloopt.

Toegangsvoorwaarden

De website van iktoos.com is vrij van toegang voor zijn / haar Leden. Bepaalde functies van de website iktoos.com zijn gratis toegankelijk. Voor andere functies dienen de Leden te betalen door middel van een abonnement (abonnement van 2 maanden, 6 maanden of 1 jaar).


Elk Lid is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, middelen van telecommunicatie, enz...), die toegang tot de website iktoos.com verlenen. Dit is ook van toepassing op de kosten van telecommunicatie, die door het gebruik van iktoos.com worden veroorzaakt.

Tarieven van de abonnementen en betalingsmethoden

Het gebruik van de betalende diensten veronderstelt dat het Lid over een abonnement beschikt.

De Leden kunnen een abonnement nemen, door te betalen met een betaalkaart (op Internet), ofwel met een Paypal rekening, ofwel met een cheque (als zij op Frans grondgebied woonachtig zijn), ofwel via overschrijving, ofwel per postwissel (of Western Union of MoneyGram).


Iktoos.com rekent hetzelfde tarief voor vrouwen als voor mannen.

De prijs en betalingsmethode van de verschillende abonnementen worden hieronder gepresenteerd en kunnen worden geconsulteerd in de rubriek Mijn Rekening van de website iktoos.com. Ze zullen eveneens verschijnen bij het gebruik van een betalende dienst op de website iktoos.com.


Kosten van het abonnement op de website iktoos.com

   

Duur

Abonnement

Abonnement + Optie Vrije-Delen

2 maanden

30 €

50 €

6 maanden

70 €

130 €

1 jaar

100 €

220 €De prijzen worden in euro aangegeven (alle belastingen incluis).

Het abonnement wordt in één keer betaald. Het abonnement niet automatisch wordt verlengd.

Het abonnement van het Lid is bijna meteen geldig nadat de betalingstransactie per betaalkaart, per cheque of per postwissel is goedgekeurd.

Het optie Vrije-Delen (10 €/maand) biedt aan de leden zonder abonnement de mogelijkheid om aan uw e-mails te beantwoorden.


Betalingsmethoden

BETAALKAART

PAYPAL

CHEQUE

BETALEN VIA OVERSCHRIJVING

POSTMANDAAT OF POSTWISSEL


Bedenkingsrecht

Overeenkomstig het artikel L 121-20 van de Franse Consumenten Wet, beschikt het Lid over het recht om over een termijn van zeven dagen vanaf de datum dat hij/zij de diensten heeft geaccepteerd, deze acceptatie ongedaan te maken, zonder boete en zonder opgave van een reden daartoe. Evenwel overeenkomstig het artikel L 121-20-2, 1° van de Franse Consumenten Wet, kan het bedenkingsrecht niet meer uitgeoefend worden zodra het Lid de betreffende diensten heeft bereikt.

Ontbinding van de rekening

Het Lid kan, elk moment en zonder reden, zijn / haar rekening op iktoos.com ontbinden, op de hiervoor bedoelde rubriek van de website iktoos.com. De ontbinding zal op de vervaldatum van het lopende abonnement in werking treden.

Beëindiging van het abonnement betekent niet, dat de kosten voor de gebruikte abonnementen vergoed zullen worden. De overgebleven periode tot het eind van het abonnement wordt evenmin vergoed. De door het Lid besloten beëindiging van het abonnement zal in werking treden vanaf de vervaldatum van het lopende abonnement aan iktoos.com.

Ongeacht de andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, ontbindt iktoos.com het account van het Lid zonder kennisgeving en zonder waarschuwing, in geval van ernstige nalatigheid van het Lid. Deze beëindiging heeft dezelfde gevolgen als een beëindiging die door het Lid zelf besloten is.

AVG

En validant nos Conditions Générales d'Utilisation, vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations suivantes :


Iktoos s'engage à se conformer aux obligations lui incombant vis-à-vis de la loi AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) qui est entrée en vigueur le 25/05/2018.


Les données enregistrées par iktoos ne sont utilisées que pour le seul usage du site iktoos.

Iktoos ne communique à aucun tiers les données personnelles que vous pouvez saisir sur le site iktoos.


Les photos que vous téléchargez sur iktoos peuvent être supprimées du site iktoos, à tout moment, en allant dans la rubrique "Mon profil/Mes photos".

Vous pouvez supprimer, à tout moment, l'ensemble de vos données personnelles (photos comprises) du site iktoos, en cliquant sur le bouton "Valider" dans la rubrique "Mon compte/Se désinscrire".


Nous utilisons des cookies sur iktoos pour vous proposer une navigation optimale. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies.


Pour toute autre question relative à vos données personnelles, merci de nous écrire à : contact@iktoos.com

Wijzigingen van iktoos.com of van de gebruiksvoorwaarden

Iktoos.com kan deze gebruiksvoorwaarden elk moment wijzigen. De Leden worden dus verzocht om de on-line versie voortdurend te raadplegen op de website van iktoos.com.


Deze gebruiksvoorwaarden werden op 25/05/2018 herzien.

Wie zijn wij ?

Iktoos® is een dienst van SARL PLASMIDE die aan het Handels en Vennootschappensregister van Parijs (Frankrijk) staat ingeschreven, onder het nummer 483.738.746, gevestigd 38 rue Saint Lambert, 75015 PARIS, Frankrijk, die door Mijnheer Norbert MUNIGLIA wordt vertegenwoordigd, Woordvoerder en Directeur van de publicatie van de website iktoos.com.